Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը  ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 

ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-4.1-3)

     1) մասնակցում է Տեսչական մարմնի գործունեության պատշաճ լուսաբանման կազմակերպման նպատակով Տեսչական մարմնի մյուս ստորաբաժանումներից անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր ստանալու, այդ թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճենները ստանալու աշխատանքներին և անհրաժեշտության դեպքում, կազմակերպում է դրանց լուսաբանումնումն ու հանրային քննարկումը.

     2) մասնակցում է Տեսչական մարմնի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցների նյութերի վերլուծությանը.

    3) մասնակցում է Տեսչական մարմնում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումներին.

     4) պատրաստում է օրվա մամուլի տեսությունը

     5) մասնակցում է սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում` Տեսչական մարմնի ղեկավարի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպմանը:

 

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1) բարձրագույն կրթություն.

2) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարությի մասին», «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

3) անհրաժեշտ տե­­ղեկատվության տիրապետում.

4) համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունակություն.

5)  անգլերենի կամ ռուսերենի կամ ֆրանսերենի կամ գերմաներենի կամ իսպաներենի (կարդում և կարող է բացատրվել) տիրապետում.

Աշխատավարձի չափը՝ 111.115 (հարյուր տասնմեկ հազար հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ:

Պաշտոնը զբաղեցվում է որոշակի ժամկետով՝ մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը.

Վերը  նշված  պաշտոնը կարող են զբաղեցնել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: Քաղաքացիական ծա-ռայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:

 Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, որը՝

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը.

4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին           (ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2,) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

1) գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս).

2)  անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի պատճենները.

3) կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները).

4)  աշխատանքային գրքույկի պատճենը.

5)  արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.

 6) մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին /ք.Երևան, Կոմիտաս 49/2, հեռ. 011 597-520/:

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.05.2019թ. ժամը 12.30-ը: