Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին
ԹԵԺ ԳԻԾ 010 23 56 00
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին
 Մենյու

Տեղեկատվություն՝ իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության գլխավոր իրավաբանի՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

15-02-2021

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿ Արտաքին

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. դիմում (առցանց),

2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում (www.cso.gov.am) առցանց լրացնելով դիմումը և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը, ինչպես նաև դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճենները և լուսանկարն ուղարկելով hermine.gasparyan@gov.am էլեկտրոնային հասցեին: Հեռ. 010515756

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 15-01-2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 2021-02-15

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԺԱՄ 14:00:00

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ԹԵՍՏԻ ՏԵ Վ ՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 90 րոպե

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ

Խնդրի լուծում

Հաշվետվությունների մշակում

Բարեվարքություն

Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն

Ծրագրերի մշակում

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք

(Հոդվածներ 35-37, 158-160, 188, 253-256, 280-285)

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ 2, 23-28, 30-32, 35-40)

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք

(Հոդվածներ 10-12, 14, 56, 72-77, 86, 127)

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ 7-10, 17-20, 18-23)

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ 17- 20, 53-63, 71-75, 88)

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ

(էջեր՝ 73-75, 90-95, 240-250, 273-279)

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան: Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ. Վ. Աղգաշյան: Երևան 2012 (1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2, 1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ)

Ռուսաց լեզվի թեստային առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2014

(Մաս 3, էջեր 38-40, 164-165, 183-185)

Ռուսաց լեզվի թեստային առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2016

(Մաս 2, էջեր 16-20, 24-30)

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 17-02-2021 16:00:00

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵ Վ ԱՉԱՓ Հարցարան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ 212 309

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ hermine.gasparyan@gov.am

ՀԱՍՑԵ ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 49/2

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ +37410-51-57-56

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 11-01-2021ՎերադառնալՀՀ, ք. Երևան 0051, Կոմիտաս 49/2

+374 11 59 75 20

info@msib.gov.am

© 2020 բոլոր իրավունքները պաշտպանված են   logo